۲۱
بهمن

سبک معماری گوتیک (gothic)

سبک معماری گوتیک (gothic) سبک معماری گوتیک در قرن دوازدهم تا اوایل قرن شانزدهم را به اصطلاح هنر گوتیک نامیده میشود .این سبک معماری به به گوت ها (Goths) که یکی...

ادامه مطلب