گروه فنی و مهندسی شرکت در زمینه طراحی ، مشاوره ، مدیریت و کنترل پروژه اجرای کلیه عملیات ساختمانی و تاسیساتی پروژه های مسکونی ، اداری ، صنعتی و غیره اجرای کلیه عملیات بازسازی ، تعمیرات و تغییرات کلیه پروژه ها ترکیب دانش فناوری اطلاعات و ساختمان در زمینه کلیه ساختمان های مسکونی ، اداری ، تجاری و صنعتی فعالیت می کند.